Unit 9. In the grocery store – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit9 task1 unit9

Bạn Đang Xem: Unit 9. In the grocery store – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– yogurt: sữa chua

– yams: củ khoai 

– yo-yos: cái yô-yô (đồ chơi trẻ em)


Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. a

2. c

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit9 task2 unit9

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yams.

(Tôi muốn một ít củ khoai.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yo-yos.

(Tôi muốn một vài cái yô-yô.)


Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit9 task3 unit9

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit9 task4 unit9

Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. yo-yos (cái yô-yô)

2. yogurt (sữa chua)

3. yams (củ khoai)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit9 task5 unit9

Phương pháp giải:

1. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yougurt.

  (B: Tôi muốn một ít sữa chua.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yams.

   (B: Tôi muốn một ít củ khoai.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yo-yos.

   (B: Tôi muốn một số cái yô-yô.)


Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 6

6. Find and write. Then point and say.

(Tìm và viết. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit9 task6 unit9

Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1.a – yogurt

I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2.c – yo-yos

I want some yo-yos.

(Tôi muốn một số cái yô-yô.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. In the backyard – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3.b – yams

I want some yams.

(Tôi muốn một ít củ khoai.)


Bài 7

7. Project: Find and colour the jams, the yogurt, the yo-yos. Tell your friends what you want.

(Kế hoạch: Tìm và tô màu các củ khoai, sữa chua, yô- yô. Kể cho các bạn của bạn nghe những gì mà bạn muốn.)

task7 unit9 task7 unit9

Xem Thêm : Christmas – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

I want some yogurt.  (Tôi muốn một ít sữa chua.)

I want some yams.  (Tôi muốn một ít củ khoai.)

I want some yo-yos.  (Tôi muốn một số cái yô-yô.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button