Tiếng Anh 2

Unit 9. In the grocery store – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit9 task1 unit9

Bạn đang xem bài: Unit 9. In the grocery store – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– yogurt: sữa chua

– yams: củ khoai 

– yo-yos: cái yô-yô (đồ chơi trẻ em)


Lời giải chi tiết:

1. a

2. c

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit9 task2 unit9

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)


2. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yams.

(Tôi muốn một ít củ khoai.)


3. What do you want?

(Bạn muốn cái gì?)

I want some yo-yos.

(Tôi muốn một vài cái yô-yô.)


Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit9 task3 unit9

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit9 task4 unit9

Lời giải chi tiết:

1. yo-yos (cái yô-yô)

2. yogurt (sữa chua)

3. yams (củ khoai)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit9 task5 unit9

Phương pháp giải:

1. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yougurt.

  (B: Tôi muốn một ít sữa chua.)


2. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yams.

   (B: Tôi muốn một ít củ khoai.)


3. A: What do you want?

   (A: Bạn muốn cái gì?)

   B: I want some yo-yos.

   (B: Tôi muốn một số cái yô-yô.)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 6

6. Find and write. Then point and say.

(Tìm và viết. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit9 task6 unit9

Lời giải chi tiết:

1.a – yogurt

I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)


2.c – yo-yos

I want some yo-yos.

(Tôi muốn một số cái yô-yô.)


3.b – yams

I want some yams.

(Tôi muốn một ít củ khoai.)


Bài 7

7. Project: Find and colour the jams, the yogurt, the yo-yos. Tell your friends what you want.

(Kế hoạch: Tìm và tô màu các củ khoai, sữa chua, yô- yô. Kể cho các bạn của bạn nghe những gì mà bạn muốn.)

task7 unit9 task7 unit9

Lời giải chi tiết:

I want some yogurt.  (Tôi muốn một ít sữa chua.)

I want some yams.  (Tôi muốn một ít củ khoai.)

I want some yo-yos.  (Tôi muốn một số cái yô-yô.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button