Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit8 task1 unit8

Xem Thêm : Easter – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– van: xe tải

– volleyball: bóng chuyền

– village: ngôi làng

Xem Thêm : Easter – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. a


Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

task2 unit8 task2 unit8

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. Can you draw a volleyball?

(Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. Can you draw a village?

(Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thể.)

Xem Thêm : Easter – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

a. 2

b.1

c. 3

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit8 task3 unit8

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit8 task4 unit8

Lời giải chi tiết:

1. van (xe tải)

2. village (ngôi làng)

3. volleyball (bóng chuyền)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit8 task5 unit8

Phương pháp giải:

1. A: Can you draw a van?

   (A: Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

    B: Yes, I can.

   (B: Vâng, tôi có thể.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. A: Can you draw a volleyball?

   (A: Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

   B: Yes, I can.

  (B: Vâng, tôi có thể.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. A: Can you draw a village?

   (A: Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

   B: No, I can’t.

   (B: Không, tôi không thể.)

Xem Thêm : Easter – Festivals – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit8 task6 unit8

Lời giải chi tiết:

giai unit6 task8 giai unit6 task8

1. volleyball: bóng chuyền

2. village: ngôi làng

3. van: xe tải


Bài 7

7. Project: Draw a volleyball and a van. Colour them. Tell your friends about the picture.

(Kế hoạch: Vẽ môt quả bóng chuyền và môt chiếc xe tải. Tô màu chúng. Kể cho các bạn của bạn nghe về bức tranh.)

task7 unit8 task7 unit8

Lời giải chi tiết:

In the village, 

I can draw a volleyball. 

(Tôi có thể vẽ một quả bóng chuyền.)

I can draw a van. 

(Tôi có thể vẽ một chiếc xe tải.)


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button