Tiếng Anh 2

Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit8 task1 unit8


Bạn đang xem bài: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– van: xe tải

– volleyball: bóng chuyền

– village: ngôi làng


Bạn đang xem bài: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. a


Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

task2 unit8 task2 unit8

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)


2. Can you draw a volleyball?

(Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)


3. Can you draw a village?

(Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thể.)


Bạn đang xem bài: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

a. 2

b.1

c. 3

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit8 task3 unit8

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit8 task4 unit8

Lời giải chi tiết:

1. van (xe tải)

2. village (ngôi làng)

3. volleyball (bóng chuyền)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit8 task5 unit8

Phương pháp giải:

1. A: Can you draw a van?

   (A: Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

    B: Yes, I can.

   (B: Vâng, tôi có thể.)


2. A: Can you draw a volleyball?

   (A: Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

   B: Yes, I can.

  (B: Vâng, tôi có thể.)


3. A: Can you draw a village?

   (A: Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

   B: No, I can’t.

   (B: Không, tôi không thể.)


Bạn đang xem bài: Unit 8. In the village – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit8 task6 unit8

Lời giải chi tiết:

giai unit6 task8 giai unit6 task8

1. volleyball: bóng chuyền

2. village: ngôi làng

3. van: xe tải


Bài 7

7. Project: Draw a volleyball and a van. Colour them. Tell your friends about the picture.

(Kế hoạch: Vẽ môt quả bóng chuyền và môt chiếc xe tải. Tô màu chúng. Kể cho các bạn của bạn nghe về bức tranh.)

task7 unit8 task7 unit8

Lời giải chi tiết:

In the village, 

I can draw a volleyball. 

(Tôi có thể vẽ một quả bóng chuyền.)

I can draw a van. 

(Tôi có thể vẽ một chiếc xe tải.)


truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button