Tiếng Anh 2

Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit7 task1 unit7

Bạn Đang Xem: Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– juice: nước ép

– jelly: thạch

– jam: mứt


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit7 task2 unit7

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Pass me the jelly, please.

(Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


2. Pass me the juice, please.

(Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


3. Pass me the jam, please.

(Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. b


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit7 task3 unit7

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit7 task4 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. jam (mứt)

2. juice (nước ép)

3. jelly (thạch)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit7 task5 unit7

Phương pháp giải:

1. A: Pass me the jelly, please.

   (A: Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


2. A: Pass me the jam, please.

   (A: Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


3. A: Pass me the juice, please.

   (A: Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 6

6. Game: Find the words jam, jelly, and juice. Then point and say.

(Trò chơi: Tìm các từ: jam, jelly, và juice. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit7 task6 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit7 giai task6 unit7

Bài 7

7. Project: Trace and colour the picture. Talk with your friends about it.

(Kế hoạch: đồ và tô màu bức tranh. Cắt ra và dán. Nói cho các bạn của bạn nghe về bức tranh.)

task7 unit7 task7 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 12. Yy – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

A: Pass me the jelly, please.

(A: Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

B: Here you are.

(B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


A: Pass me the jam, please.

(A: Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

B: Here you are.

(B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 4. My face – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


A: Pass me the juice, please.

 (A: Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn)

B: Here you are.

 (B: Của bạn đây.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button