Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit7 task1 unit7

Bạn Đang Xem: Unit 7. In the kitchen – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– juice: nước ép

– jelly: thạch

– jam: mứt


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit7 task2 unit7

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Pass me the jelly, please.

(Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


2. Pass me the juice, please.

(Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


3. Pass me the jam, please.

(Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. b


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit7 task3 unit7

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit7 task4 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. jam (mứt)

2. juice (nước ép)

3. jelly (thạch)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit7 task5 unit7

Phương pháp giải:

1. A: Pass me the jelly, please.

   (A: Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


2. A: Pass me the jam, please.

   (A: Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


3. A: Pass me the juice, please.

   (A: Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn)

   B: Here you are.

   (B: Của bạn đây.)


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 6

6. Game: Find the words jam, jelly, and juice. Then point and say.

(Trò chơi: Tìm các từ: jam, jelly, và juice. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit7 task6 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit7 giai task6 unit7

Bài 7

7. Project: Trace and colour the picture. Talk with your friends about it.

(Kế hoạch: đồ và tô màu bức tranh. Cắt ra và dán. Nói cho các bạn của bạn nghe về bức tranh.)

task7 unit7 task7 unit7

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. In the playground – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

A: Pass me the jelly, please.

(A: Đưa giúp tôi thạch, làm ơn)

B: Here you are.

(B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


A: Pass me the jam, please.

(A: Đưa giúp tôi mứt, làm ơn)

B: Here you are.

(B: Của bạn đây.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


A: Pass me the juice, please.

 (A: Đưa giúp tôi nước ép, làm ơn)

B: Here you are.

 (B: Của bạn đây.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button