Unit 6. On the farm – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit6 task1 unit6

Bạn Đang Xem: Unit 6. On the farm – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Xem Thêm : Story – Unit 3. Clothes – Tiếng Anh 2 – Explore Our World


Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. c

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

1. 1 1

2. 1 1

3. 1 1

task2 unit6 task2 unit6

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Is there a fox?

(Có một con cáo phải không?)

2. Is there an ox?

(Có một con bò đực phải không?)

3. Is there a box?

(Có môt cái hộp phải không?)

Lời giải chi tiết:

1 – a. Is there a fox? – Yes, there is.

(Có một con cáo phải không? – Vâng, có một con cáo.)

2 – a. Is there an ox? – Yes, there is. 

(Có một con bò đực phải không? – Vâng, có một con bò đực.)

3 – b. Is there a box? – No, there isn’t.

(Có một cái hộp phải không? – Không, không có.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart StartBài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit6 1 task3 unit6 1

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit6 task4 unit6

Lời giải chi tiết:

1. box (cái hộp)

2. fox (con cáo)

3. ox (con bò đực)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 u6 sbt ta2 kntt task5 u6 sbt ta2 kntt

Phương pháp giải:

1. A: Is there a fox?

   (Có một con cáo phải không?)

   B: Yes, there is.

   (Vâng, có.)

2. A: Is there an ox?

   (Có một con bò đực phải không?)

   B: Yes, there is 

   (Vâng, có.)

3. A: Is there a box?

   (Có một cái hộp phải không?)

   B: No, there isn’t. There’s a book.

   (Không, không. Có một quyển sách.)

Xem Thêm : Story – Unit 3. Clothes – Tiếng Anh 2 – Explore Our World


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Help the boy find the box. Draw a line.

(Trò chơi: Giúp cậu con trai tìm cái hộp. Vẽ 1 đường.)

task6 unit6 task6 unit6

Lời giải chi tiết:

task6 u6 sbt ta2 kntt task6 u6 sbt ta2 kntt

Bài 6

7. Project: Draw the animals on the farm. Colour them. Tell your friends about them.

(Kế hoạch: Vẽ các con vật ở nông trại. Cắt ra và dán. Kể cho các bạn của bạn nghe về chúng.)

task7 unit6 task7 unit6

Lời giải chi tiết:

There’s an ox on the farm.

 (Có môt con bò đực ở nông trại.)

There’s a goat on the farm.

 (Có mọt con dê ở nông trại.)

There’s a pig on the farm.

 (Có một con lợn ở nông trại.)

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button