Tiếng Anh 2

Unit 6. On the farm – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit6 task1 unit6

Bạn đang xem bài: Unit 6. On the farm – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực


Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. c

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

1. 1 1

2. 1 1

3. 1 1

task2 unit6 task2 unit6

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Is there a fox?

(Có một con cáo phải không?)

2. Is there an ox?

(Có một con bò đực phải không?)

3. Is there a box?

(Có môt cái hộp phải không?)

Lời giải chi tiết:

1 – a. Is there a fox? – Yes, there is.

(Có một con cáo phải không? – Vâng, có một con cáo.)

2 – a. Is there an ox? – Yes, there is. 

(Có một con bò đực phải không? – Vâng, có một con bò đực.)

3 – b. Is there a box? – No, there isn’t.

(Có một cái hộp phải không? – Không, không có.)Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit6 1 task3 unit6 1

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit6 task4 unit6

Lời giải chi tiết:

1. box (cái hộp)

2. fox (con cáo)

3. ox (con bò đực)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 u6 sbt ta2 kntt task5 u6 sbt ta2 kntt

Phương pháp giải:

1. A: Is there a fox?

   (Có một con cáo phải không?)

   B: Yes, there is.

   (Vâng, có.)

2. A: Is there an ox?

   (Có một con bò đực phải không?)

   B: Yes, there is 

   (Vâng, có.)

3. A: Is there a box?

   (Có một cái hộp phải không?)

   B: No, there isn’t. There’s a book.

   (Không, không. Có một quyển sách.)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Help the boy find the box. Draw a line.

(Trò chơi: Giúp cậu con trai tìm cái hộp. Vẽ 1 đường.)

task6 unit6 task6 unit6

Lời giải chi tiết:

task6 u6 sbt ta2 kntt task6 u6 sbt ta2 kntt

Bài 6

7. Project: Draw the animals on the farm. Colour them. Tell your friends about them.

(Kế hoạch: Vẽ các con vật ở nông trại. Cắt ra và dán. Kể cho các bạn của bạn nghe về chúng.)

task7 unit6 task7 unit6

Lời giải chi tiết:

There’s an ox on the farm.

 (Có môt con bò đực ở nông trại.)

There’s a goat on the farm.

 (Có mọt con dê ở nông trại.)

There’s a pig on the farm.

 (Có một con lợn ở nông trại.)

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button