Unit 5. In the classroom – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit5 task1 unit5


Bạn Đang Xem: Unit 5. In the classroom – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– question: câu hỏi

– quiz: câu đố

– square: hình vuông


Bạn Đang Xem: Unit 5. In the classroom – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit5 task2 unit5

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì?)

She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. What’s he doing?

(Anh ấy đang làm gì?)

He’s colouring a square.

(Anh ấy đang tô màu hình vuông.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. What’s she doing?

(Cô ấy đang làm gì?)

She’s answering a question.

(Cô ấy đang trả lời câu hỏi.)


Bạn Đang Xem: Unit 5. In the classroom – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit5 task3 unit5

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit5 task4 unit5

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. question (câu hỏi)

2. square (hình vuông)

3. quiz (câu đố)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit5 task5 unit5

Phương pháp giải:

1. A: What’s he doing?

   (A: Anh ấy đang làm gì?)

    B: He’s colouring a square.

   (B: Anh ấy đang tô màu hình vuông.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


2. A: What’s she doing?

   (A: Cô ấy đang làm gì?)

   B: She’s answering a question.

   (B: Cô ấy đang trả lời câu hỏi.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


3. A: What’s she doing?

   (A: Cô ấy đang làm gì?)

   B: She’s doing a quiz.

   (B: Cô ấy đang giải câu đố.)


Bạn Đang Xem: Unit 5. In the classroom – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit5 task6 unit5

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit5 giai task6 unit5

1. square: hình vuông

2. quiz: câu đố

3. question: câu hỏi


Bài 7

7. Project: Find the pictures (see pages 61). Cut out and stick them. Tell your friends what the people are doing.

(Kế hoạch: Tìm hình (xem trang 61). Cắt ra và dán. Kể cho các bạn của bạn nghe người ta đang làm gì

task7 unit5 task7 unit5

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

This is my classroom. He’s colouring a square.

 (Đây là lớp học của tôi. Anh ấy đang tô màu hình vuông.)

This is my classroom. He’s answering a question.

 (Đây là lớp học của tôi. Anh ấy đang trả lời câu hỏi.)

This is my classroom. She’s doing a quiz.

 (Đây là lớp học của tôi. Cô ấy đang  giải câu đố.)


truonghuynhngochue.edu.vn


Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button