Unit 4. In the countryside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit4 1 task1 unit4 1


Bạn Đang Xem: Unit 4. In the countryside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– river: dòng sông

– road: con đường

– rainbow: cầu vồng


Bạn Đang Xem: Unit 4. In the countryside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit4 1 task2 unit4 1


Bạn Đang Xem: Unit 4. In the countryside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a rainbow.

(Tôi thể nhìn thấy môt cầu vồng.)

2. What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a river.

(Tôi thể nhìn thấy một dòng sông.)

3. What can you see?

(Bạn có thể nhìn thấy gì?)

I can see a road.

(Tôi thể nhìn thấy một con đường.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. a

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit4 1 task3 unit4 1

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit4 1 task4 unit4 1

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. rainbow (cầu vồng)

2. river (dòng sông)

3. road (con đường)

Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit4 task5 unit4

Phương pháp giải:

1. A: What can you see?

   (A: Bạn có thể nhìn thấy gì?)

    B: I can see a road.

   (B: Tôi thể nhìn thấy một con đường.)

2. A: What can you see?

   (A: Bạn có thể nhìn thấy gì?)

    B: I can see a river.

   (B: Tôi thể nhìn thấy một dòng sông.)

3. A: What can you see?

    (A: Bạn có thể nhìn thấy gì?)

    B: I can see a rainbow.

   (B: Tôi thể nhìn thấy môt cầu vồng.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit4 task6 unit4

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit4 giai task6 unit4

1. river: dòng sông

2. rainbow: cầu vồng

3. road: con đường

Bài 7

7. Project: Make paper binoculars (see pages 61-62). Look through them. Tell your friends what you can see.

(Kế hoạch: Làm cái ống nhòm bằng giấy (xem trang 61-62). Nhìn qua ống nhòm. Kể cho các bạn của bạn nghe những gì mà bạn nhìn thấy được.)

task7 unit4 task7 unit4

I can see ………………

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 3. Pp – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. At my birthday party – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải chi tiết:

I can see a road.

(Tôi có thể nhìn thấy một con đường.)

I can see a river.

(Tôi có thể nhìn thấy một dòng sông.)

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button