Tiếng Anh 2

Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit3 1 task1 unit3 1


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– sea: biển

– sail: buồm, cánh buồm

– sand: bãi cát


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit3 task2 unit3

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Let’s look at the sail!

(Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

2. Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn biển kìa!)

3. Let’s look at the sand!

(Hãy nhìn bãi cát kìa!)


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit3 task3 unit3

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit3 task4 unit3


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. sail (chiếc buồm)

2. sea (biển)

3. sand (bãi cát)


Bài 5

5. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)

task5 unit3 task5 unit3


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

1. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)


2. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the lake! (Hãy nhìn cái hồ kìa!)


3. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)


Bạn đang xem bài: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Xếp hình. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit3 task6 unit3

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit3 giai task6 unit3

popcorn: bỏng ngô

pizza: bánh piza

pasta: mì ống


Bài 7

7. Project: Draw the seaside. Colour the picture. Tell your friends about it.

(Dự án: Vẽ bờ biển. Tô màu bức tranh. Kể cho các bạn của bạn nghe về nó.)

task7 unit3 task7 unit3

Lời giải chi tiết:

Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)

Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)


truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button