Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit3 1 task1 unit3 1

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– sea: biển

– sail: buồm, cánh buồm

– sand: bãi cát

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit3 task2 unit3

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Let’s look at the sail!

(Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

2. Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn biển kìa!)

3. Let’s look at the sand!

(Hãy nhìn bãi cát kìa!)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. a

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit3 task3 unit3

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit3 task4 unit3

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. sail (chiếc buồm)

2. sea (biển)

3. sand (bãi cát)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Bài 5

5. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)

task5 unit3 task5 unit3

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

1. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)


2. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the lake! (Hãy nhìn cái hồ kìa!)


3. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)

Xem Thêm : Lesson 7 – Unit 4. My face – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Bạn Đang Xem: Unit 3. At the seaside – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Xếp hình. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit3 task6 unit3

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit3 giai task6 unit3

popcorn: bỏng ngô

pizza: bánh piza

pasta: mì ống

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Bài 7

7. Project: Draw the seaside. Colour the picture. Tell your friends about it.

(Dự án: Vẽ bờ biển. Tô màu bức tranh. Kể cho các bạn của bạn nghe về nó.)

task7 unit3 task7 unit3

Lời giải chi tiết:

Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)

Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button