Tiếng Anh 2

Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

 

task1 unit2 task1 unit2

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

– kitten: mèo con

– kite: con diều

– bike: xe đạp


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit2 1 task2 unit2 1

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Bài nghe:

1. Is he riding a bike?

(Anh ấy đang đạp xe đạp phải không?)

Yes, he is.

(Vâng, anh ấy đang đạp xe đạp.)

2. Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đạp xe đạp phải không?)

No, she isn’t. She’s flying a kite.

(Không,cô ấy không đạp xe đạp. Cô ấy đang thả diều.)

3. Is she playing with a kitten?

(Cô ấy đang chơi với mèo con phải không?)

Yes, she is.

(Vâng, Cô ấy đang chơi với mèo con.)


Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. a

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit2 task3 unit2

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit2 task4 unit2


Lời giải chi tiết:

1. kite (con diều)

2. bike (xe đạp)

3. kitten (mèo con)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

task5 unit2 task5 unit2

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

 

1. A: Is she riding a bike?.

(Cô ấy đang đạp xe đạp phải không?)

    B: Yes, she is.

(Vâng, cô ấy đang đạp xe đạp.)

2. Is he playing with a dog?

(Cô ấy đang chơi với chó phải không?)

No, he isn’t. She’s playing with a kitten.

(Không,cô ấy không chơi với chó. Cô ấy đang chơi với mèo con.)

3. Is she flying a kite?

(Cô ấy đang thả diều phải không?)

Yes, she is.

(Vâng, Cô ấy đang thả diều.)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 6

6. Game: Look and write. Then point and say.

(Trò chơi: Nhìn và viết. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit2 task6 unit2

Lời giải chi tiết:

 

1. t, i, k, e

kite (con diều)

2. i, b, e, k

bike (xe đạp)

3. t, k, t, n, e, i

kitten (mèo con)

Bài 7

7. Project: Trace and colour the picture. Tell your friends what the people are doing.

(Dự án: Đồ và tô  màu bức tranh. Kể cho các bạn của bạn nghe người ta đang làm gì.)

task7 unit2 task7 unit2

Lời giải chi tiết:

He’s in the backyard. He’s flying a kite. (Anh ấy ở sân sau. Anh ấy đang thả diều.)

She’s in the backyard. She’s playing with a kitten. (Cô ấy ở sân sau. Cô ấy đang chơi với mèo con.)

She’s in the backyard. She’s riding a bike. (Cô ấy ở sân sau. Cô ấy đang đạp xe đạp.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button