Tiếng Anh 2

Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit15 1 task1 unit15 1

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

– shorts: quần sọt, quần ngắn

– shirts: những cái áo sơ mi

– shoes: những đôi giày


Lời giải chi tiết:

1. a

2. c

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit15 task2 unit15

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Bài nghe:

1. Where are the shoes?

(Đôi giày ở đâu?)

2. Where are the shirts?

(Áo sơ mi ở đâu?)

3. Where are the shorts?

(Cái quần sọt ở đâu?)


Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit15 task3 unit15

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit15 task4 unit15

Lời giải chi tiết:

1. shirts (những cái áo sơ mi)

2. shoes(những đôi giày)

3. shorts (quần sọt)


Bài 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

task5 unit15 task5 unit15

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Unit 15. In the clothes shop – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

1. A: Where are the shorts?

     (Cái quần sọt ở đâu?)

    B: Over there.

     (Ở đằng kia.)

2. A: Where are the shoes?

     (Đôi giày ở đâu?)

     B: Over there.

     (Ở đằng kia.)

3. A: Where are the shirts?

     (Áo sơ mi ở đâu?)

    B: Over there.

     (Ở đằng kia.)

Lời giải chi tiết:

1.b

2.b

3.a


Bài 6

6. Game: Look and write. Then say.

(Trò chơi: Nhìn và viết. Sau đó nói.)

task6 unit15 task6 unit15

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit15 giai task6 unit15

Bài 7

7. Project: Find the picture (see page 61). Cut out and stick them. Talk with your friends about the clothes.

(Kế hoạch: Tìm hình (xem trang 61). Cắt ra và dán. Nói  cho các bạn của bạn nghe về những quần áo này.)

task7 unit15 task7 unit15

Lời giải chi tiết:

A: Where are the shoes?

(A: Đôi giày ở đâu?)

B: Over there.

(B: Ở đằng kia.)

A: Where are the shorts?

(A: Quần sọt ở đâu?)

B: Over there.

(B: Ở đằng kia.)

A: Where are the shirts?

(A: Áo sơ mi ở đâu?)

B: Over there.

(B: Ở đằng kia.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button