Unit 12. At the cafe – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit12 task1 unit12

Bạn Đang Xem: Unit 12. At the cafe – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– table: cái bàn

– cake: bánh

– grapes: những quả nho


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit12 task2 unit12

Phương pháp giải:

1. I can see a table.

(Tôi có thể nhìn thấy cái bàn.)

2. The cake is on the table.

(Cái bánh ở trên bàn.)

3. The grapes are on the table.

(Những quả nho ở trên bàn.)


Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.b


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit12 task3 unit12

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit12 task4 unit12

Lời giải chi tiết:

1. cake (cái bánh)

2. table (cái bàn)

3. grapes (những quả nho)


Bài 5

5. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)

task5 unit12 task5 unit12

Phương pháp giải:

1. a. The pizza is on the table.

     (Bánh pi za ở trên bàn.)

    b. The cake is on the table.

     (Cái bánh ở trên bàn.)

2. a. The grapes are on the table.

     (Những quả nho ở trên bàn.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

    b. The bananas are on the table.

     (Những quả chuối ở trên bàn.)

3. a. She’s having grapes.

      (Cô ấy có nhiều nho.)

    b. She’s having a cake.

      (Cô áy có một cái bánh.)

Lời giải chi tiết:

1.b

2.a

3.b


Bài 6

6. Game: Find two differences. Then point and say.

(Trò chơi: Tìm 2 điểm khác nhau. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit12 task6 unit12

Lời giải chi tiết:

Picture a: The car is on the table. (Xe ô tô ở trên bàn.)

                The grapes are on the table. (Những quả nho ở trên bàn.)

Picture b: The car isn’t on the table./ There isn’t a car on the table.

                 (Xe ô tô không ở trên bàn./ Không có xe ô tô nào ở trên bàn.)

                 The grapes aren’t on the table./ There aren’t grapes on the table.

                  (Những quả nho không ở trên bàn./ Không có quả nho nào ở trên bàn.)


Câu 7

7. Project: Find and colour the cake, the grapes and the table. Talk with your friends about the things in the picture.

(Kế hoạch: Tìm và tô màu cái bánh, quả nho và cái bàn.  Nói cho các bạn của bạn nghe về những thứ có trong bức tranh.)

task7 unit12 task7 unit12

Phương pháp giải:

The cake is on the table.  (Cái bánh ở trên bàn.)

The grapes are on the table.  (Những quả nho ở trên bàn.)


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button