Unit 11. In the playground – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit11 task1 unit11

Bạn Đang Xem: Unit 11. In the playground – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– driving :lái (xe)

– sliding :trượt (cầu trượt)

– riding :đạp (xe), cưỡi

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit11 task2 unit11

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. They’re sliding.

(Họ đang trượt.)


2. They’re driving cars.

(Họ đang lái ô tô.)


3. They’re riding bikes.

(Họ đang đạp xe đạp.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.a


Bài 3

 3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit11 task3 unit11

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit11 task4 unit11

Lời giải chi tiết:

1. riding (đạp (xe), cưỡi)

2. sliding (trượt)

3. driving (lái (xe))


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

task5 unit11 task5 unit11

Phương pháp giải:

1.They’re sliding.

(Họ đang trượt.)

2. They’re riding bikes.

(Họ đang đạp xe đạp.)

3. They’re driving cars.

(Họ đang lái ô tô.)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery


Lời giải chi tiết:

1.c

2.a

3.b


Bài 6

6. Game: Guess and match.

(Trò chơi: Đoán và nối.)

task6 unit11 task6 unit11

Lời giải chi tiết:

1.b. riding (đạp (xe đạp))

2.c. driving (lái (ô tô))

3.a. sliding (trượt)


Bài 7

7. Project: Trace and colour the picture. Tell your friends what the people are doing.

(Kế hoạch: Đồ lại và tô màu bức tranh. Kể cho các bạn của bạn nghe người ta đang làm gì.)

task7 unit11 task7 unit11

Lời giải chi tiết:

They’re sliding.  (Họ đang trượt.)

They’re riding bikes.  (Họ đang đạp xe đạp.)

They’re driving cars.  (Họ đang lái ô tô.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button