Tiếng Anh 2

Unit 10. At the zoo – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức
Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit10 task1 unit10

Bạn đang xem bài: Unit 10. At the zoo – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– zebra: ngựa vằn

– zebu: bò u (giống bò nhiệt đới có u ở vai)

– zoo: sở thú


Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. a


Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

task2 unit10 task2 unit10

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Do you like the zoo?

(Bạn có thích sở thú không?)

No, I don’t.

(Không, tôi không thích.)


2. Do you like the zebu?

(Bạn có thích con bò u không?)

Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)


3. Do you like the zebra?

(Bạn có thích ngựa vằn không?)

Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)


Lời giải chi tiết:

a.3

b.2

c.1


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit10 task3 unit10

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit10 task4 unit10

Lời giải chi tiết:

1. zoo (sở thú)

2. zebra (ngựa vằn)

3. zebu (con bò u)


Bài 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

task5 unit10 task5 unit10

Phương pháp giải:

 

1. Do you like the zebra?

   (Bạn có thích ngựa vằn không?)

  a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don’t

     (Không, tôi không thích)


2. Do you like the zebu?

 a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don’t

     (Không, tôi không thích)


3. Do you like the zoo?

   (Bạn có thích sở thú không?)

 a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don’t

     (Không, tôi không thích)

Lời giải chi tiết:

1. a

2. a

3. b

Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

task6 unit10 task6 unit10

Lời giải chi tiết:

giai unit6 task10 giai unit6 task10

Bài 7

7. Project: Make an animal mask (see page 63). Talk with your friends about it.

(Kế hoạch: Làm mặt nạ hình con vật (xem trang 63). Nói cho các bạn của bạn nghe về nó.)

task7 unit10 task7 unit10

Lời giải chi tiết:

This is my zebra mask. Do you like it?

(Đây là cái mặt nạ ngựa vằn của tôi. Bạn có thích nó không?)

It’s black and white. I like it.

(Nó màu đen và trắng. Tôi rất thích nó.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button