Tiếng Anh 2

Unit 1. At my birthday party – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

task1 unit1 1 task1 unit1 1

Bạn đang xem bài: Unit 1. At my birthday party – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

– pasta: mỳ ống

– popcorn: bỏng ngô

– pizza: bánh pi za


Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. c


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

task2 unit1 task2 unit1

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon lắm.)

2.The popcorn is yummy.

(Bỏng ngô ngon lắm.)

3.The pizza is yummy

(Bánh pi za ngon lắm.)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

task3 unit1 task3 unit1

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

task4 unit1 task4 unit1

Lời giải chi tiết:

1. popcorn (bỏng ngô)

2. pasta (mì ống)

3. pizza (bánh piza)


Bài 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh chọn.)

task5 unit1 task5 unit1

Phương pháp giải:

1. The pizza is yummy: Bánh piza ngon.

2. The popcorn is yummy: Bỏng ngô ngon.

3. The pasta is yummy: Mì ống ngon.


Lời giải chi tiết:

1. b

2. b

3. a


Câu 6

6. Game: Circle the words. Then point and say.

(Trò chơi: Khoanh chọn từ. Sau đó chỉ vào và nói.)

task6 unit1 task6 unit1

Lời giải chi tiết:

giai task6 unit1 giai task6 unit1

Câu 7

7. Project: Draw a pizza and popcorn on the table. Colour them. Tell your friends about the food.

(Dự án: Vẽ 1 cái bánh pi za và bỏng ngô ở trên bàn. Tô màu chúng. Kể cho các bạn của bạn nghe về những thức ăn này.)

task7 unit1 task7 unit1

The________is yummy.


Lời giải chi tiết:

The pizza is yummy. (Bánh piza ngon.)

The popcorn is yummy. (Bỏng ngô ngon.)

The birthday cake is yummy. (Bánh sinh nhật ngon.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button