Review 8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and circle (A or B).

Bạn Đang Xem: Review 8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(

7 86 1 7 86 1

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the bus?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt không?)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

2. Can you see the car?

(Bạn có nhìn thấy chiếc ô tô không?)

No, I can’t.

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Xem Thêm : Culture 5: Walking in Switzerland – Culture – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

3.Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

No, I can’t.

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

(Không, tôi không thấy.).

Can you see the motorbike?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

Xem Thêm : Culture 5: Walking in Switzerland – Culture – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

4. Can you see the boat?

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

Xem Thêm : Culture 5: Walking in Switzerland – Culture – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

B

B. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

7 87 1 7 87 1

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ nhìn lên bức tranh trên bảng để trả lời. Ví dụ, một người hỏi:“Can you see the bus?” (Bạn có nhìn thấy chiéc xe buýt không?) hoặc “Can you see the plane?” (Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?). Mỗi bạn chơi sẽlần lượt nhìn lên bức tranh và trả lời “No, I can’t.” (nếu không phải) hoặc “Yes, I can.” (nếu đúng).

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button