Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Say the sound. Say the word. Circle the correct picture.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nói âm. Nói từ lên. Khoanh tròn từ đúng.)

31 6 31 6

Phương pháp giải:

van (xe tải)window (cửa sổ)

Yo-yo (đồ chơi yô-yô)window (cửa sổ)

box (cái hộp) zebra (ngựa vằn)

box (cái hộp)yo-yo (đồ chơi yô-yô)

zebra (ngựa vằn) van (xe tải)

Lời giải chi tiết:

Vv – van (xe tải)

Ww – window (cửa sổ)

Xx – box (cái hộp)

Yy – yo-yo (đồ chơi yô-yô)

Zz – zebra (ngựa vằn)

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

32 5 32 5

Lời giải chi tiết:

van (xe tải)

window (cửa sổ)

box (cái hộp)

yo-yo (đồ chơi yô-yô)

buzz (tiếng vo vo của sâu bọ)

Bài 3

3. Read and write the letters x and z.

(Đọc và viết chữ cái x và z)

33 7 33 7

Lời giải chi tiết:

I can hear a buzz. (Tôi có thể nghe thấy tiếng vo vo.)

Is it a fox? (Nó là một con cáo phải không?)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)

34 34

Phương pháp giải:

Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  WXx  Yy  Zz

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button