Tiếng Anh 2

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

Bạn đang xem bài: Lesson Three: Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)


1 9 1 9

Lời giải chi tiết:

– nose : mũi

– neck : cổ

– orange: quả cam

– octopus: con mực

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


1653474565 549 2 5 1653474565 549 2 5

Tạm dịch:

Tôi là Nellie. Đây là mũi và cổ của tôi

Tôi là Ollie. Đây là quả cam và con mực của tôi.

Bài 3

3. Stick and say. 

(Dán và nói.)

3 9 3 9

Lời giải chi tiết:

31 4 31 4

Bài 4

4. Point to the letters Nn and Oo.

(Chỉ vào những từ có chữ cai Nn và Oo.)

4 7 4 7

Lời giải chi tiết:

41 3 41 3

Tạm dịch:

Tôi là Nellie. Đây là mũi và cổ của tôi

Tôi là Ollie. Đây là quả cam và con mực của tôi.

Từ vựng

1. nose gb nose gb

2. neck gb neck gb 

3. orange gb orange gb

4. octopus gb octopus gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button