Tiếng Anh 2

Lesson 7 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 11

11. Read and look. Then write.

(Đọc và nhìn. Sau đó viết.)

b6 b6


Bạn đang xem bài: Lesson 7 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

friend: bạn bè

aunt: cô, dì

granny: bà

grandad: ông

Lời giải chi tiết:

1. Where’s my aunt? (Dì tôi đâu?)

    She’s in the bedroom. (Cô ấy ở trong phòng ngủ.)

2. Where’s my grandad? (Ông tôi đâu?)

    He’s in the kitchen. (Ông ấy ở trong bếp.)

3. Where’s my granny? (Bà tôi đâu?)

    She’s in the living room. (Bà ấy ở trong phòng khách.)

4. Where’s my friend? (Bạn tôi đâu?)

    He’s in the bathroom. (Anh ấy ở trong phòng tắm.)

Bài 12

12. Read. Then find and √.

(Đọc. Sau đó tìm và đánh dấu √.)

b7 b7

Phương pháp giải:

Đọc: 

Look! (Nhìn kìa!)

Where’s my cousin? (Anh chị họ của tôi đâu?)

She’s in the kitchen. (Cô ấy ở trong bếp.)

He’s in the house. (Anh ấy trong nhà.)

Lời giải chi tiết:

Tìm:

A: Where’s my uncle? (Chú ở đâu?)

B: He’s in the bathroom. (Cậu ấy ở trong phòng tắm.)

Đánh dấu √:

b8 b8
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button