Tiếng Anh 2

Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 7

7. Find and colour the hats from the story. Write the number.

(Tìm và tô màu những cái nón từ câu chuyện. Sau đó viết ra số cái nón.)

f7 f7


Bạn đang xem bài: Lesson 5 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

Six hats (6 cái nón)

Bài 8

8. What’s missing? Draw and write.

(Còn thiếu từ gì? Vẽ và viết ra.)

f8 f8

Phương pháp giải:

black: màu đen

dress: cái đầm

hat: cái nón

pink: màu hồng

Lời giải chi tiết:

1. I’m wearing a black hat

(Tôi đang đội nón đen.)

2. I’m wearing a pink dress

(Tôi đang mặc đầm hồng.)

f9 f9
truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button