Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


94 2 94 2

Lời giải chi tiết:

count numbers: đếm số

draw pictures: vẽ tranh

spell words: đánh vần từ

sing songs: hát bài hát

B

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


94 3 94 3

Lời giải chi tiết:

At school…

(Ở trường….)

1. I can spell words.

(Tôi có thể đánh vần từ.)

2. I can sing songs.

(Tôi có thể hát các bài hát.)

3. I can draw pictures.

(Tôi có vẽ tranh.)

4. I can count numbers.

(Tôi có thể đếm số.)

B

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

I can count numbers.

(Tôi có thể đếm số.)

C

C. Play the “Pretend” game.

(Trò chơi “Giả vờ”.)

95 1 95 1


Phương pháp giải:

Cách chơi:  Một bạn sẽ dùng hành đông để diễn tả. Các bạn khác sẽ đoán và dùng mẫu câu “I can…”, ví dụ “I can spell words.”  (Tôi có thể đánh vần từ.), hoặc “I can count numbers” (Tôi có thể đếm số.). Nếu người chơi đoán đúng thì người diễn tả nói “Yes”, nếu sai thì nói “No”.

Xem Thêm : Lesson 2 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

D

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


96 1 96 1

Phương pháp giải:

SCHOOL WEEK

(Các buổi học trong tuần.)

-I count numbers on Monday.

  (Tôi đếm số vào ngày thứ Hai.)

– I draw pictures on Tuesday.

(Tôi vẽ tranh vào ngày thứ Ba.)

– I sing songs on Wednesday.

(Tôi hát vào ngày thứ Tư.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

D

2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

-Monday, Tuesday, Wednesday.

(Thứ hai, thứ ba, thứ tư.)

-I sing songs on Wednesday.

  (Tôi hát vào ngày thứ tư.)

E

E. Point and say.

 (Chỉ và nói.)

97 1 97 1

Lời giải chi tiết:

Timetable (Thời khóa biểu)

I play soccer on Monday.

(Tôi chơi đá bóng vào thứ Hai.)

I sing songs on Monday.

(Tôi hát vào thứ Hai.)

I spell words on Tuesday.

(Tôi đánh vần vào thứ Ba.)

I read books on Tuesday.

(Tôi đọc sách vào thứ Ba.)

I count numbers on Wednesday.

(Tôi đếm số vào thứ Tư.)

I draw pictures on Wednesday.

(Tôi vẽ tranh vào thứ Tư.)

truonghuynhngochue.edu.vn

 

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button