Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 6

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

t6 2 t6 2

1.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo phải không?)

B: Yes, there is.

(Đúng vậy.)

2.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo à?)

B: No, there isn’t.

(Không, không có.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

 

t7 1 t7 1

Lời giải chi tiết:

a.

A: Is there a box?

(Có một chiếc hộp à?)

B: Yes, there is.

(Có, có đấy.)

b.

A: Is there an ox?

(Có con bò đực nào không?)

B: No, there isn’t. There is a fox.

(Không, không có. Có một con cáo thôi.)

c.

A: Is there an ox?

(Có con bò đực nào không?)

B: Yes, there is.

(Vâng, có một con.)

Xem Thêm : Content concept – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!)

 

t8 1 t8 1

Is there a fox? Is there a fox?

(Có một con cáo ở đây không? Có một con cáo ở đây không?)

Yes, there is. Yes, there is.

(Có, có 1 con. Có, có 1 con.)

There’ s a fox in the box.

(Có một con cáo trong hộp.)

 

Is there an ox? Is there an ox?

(Có con bò nào không? Có con bò nào không?)

No, there isn’t. No, there isn’t.

(Không, không có. Không, không có.)

There isn’t an ox on the farm.

(Không có một con bò nào trong trang trại.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button