Tiếng Anh 2

Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 6

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

t6 2 t6 2

1.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo phải không?)

B: Yes, there is.

(Đúng vậy.)

2.

A: Is there a fox?

(Có một con cáo à?)

B: No, there isn’t.

(Không, không có.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

 

t7 1 t7 1

Lời giải chi tiết:

a.

A: Is there a box?

(Có một chiếc hộp à?)

B: Yes, there is.

(Có, có đấy.)

b.

A: Is there an ox?

(Có con bò đực nào không?)

B: No, there isn’t. There is a fox.

(Không, không có. Có một con cáo thôi.)

c.

A: Is there an ox?

(Có con bò đực nào không?)

B: Yes, there is.

(Vâng, có một con.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 3 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào!)

 

t8 1 t8 1

Is there a fox? Is there a fox?

(Có một con cáo ở đây không? Có một con cáo ở đây không?)

Yes, there is. Yes, there is.

(Có, có 1 con. Có, có 1 con.)

There’ s a fox in the box.

(Có một con cáo trong hộp.)

 

Is there an ox? Is there an ox?

(Có con bò nào không? Có con bò nào không?)

No, there isn’t. No, there isn’t.

(Không, không có. Không, không có.)

There isn’t an ox on the farm.

(Không có một con bò nào trong trang trại.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button