Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

85 85

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và llặp lại. Đồ chữ.)


86 86

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


87 87

C

C. Sing. 

(Hát.)


88 88

Phương pháp giải:

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


89 89

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


810 810

G

G. Sing.

(Hát.)


811 811

Phương pháp giải:

I have a yo-yo, y, y, yo-yo.

(Tôi có một con yo-yo, y, y, yo-yo.)

I have a yo-yo, y, y, y.

(Tôi có một con yo-yo, y, y,yo – yo.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo)


truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button