Lesson 2 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

85 85

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và llặp lại. Đồ chữ.)


86 86

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


87 87

C

C. Sing. 

(Hát.)


88 88

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

Xem Thêm : Unit 2. In the backyard – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)


E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


89 89

F

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


810 810

G

G. Sing.

(Hát.)


811 811

Phương pháp giải:

I have a yo-yo, y, y, yo-yo.

(Tôi có một con yo-yo, y, y, yo-yo.)

I have a yo-yo, y, y, y.

(Tôi có một con yo-yo, y, y,yo – yo.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo)


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button