Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 2

2. Colour. Then say.

(Tô màu. Sau đó nói.)

d8 d8

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 3

3. Look at activity 2. Then read and write Yes or No.

(Nhìn lại hoạt động 2. Sau đó đọc và viết Yes hoặc No.)

d9 d9

Phương pháp giải:

1. Is it a horse?

 (Nó là một con ngựa phải không?)

2. Is it a cow?

 (Nó là một con bò phải không?)

3. Is it a sheep?

 (Nó là một con cừu phải không?)

4. Is it a duck?

 (Nó là một con vịt phải không?)

5. Is it a goat?

 (Nó là một con dê phải không?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button