Lesson 2 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 4

4. Listen and chant.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và nói.) 

 

1624519628 jo27 1624519628 jo27

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Arms, arms, wave your arms.

(Cánh tay, cánh tay, vẫy cánh tay của bạn.)

Wave your arms with me.

(Vẫy tay với tôi.)

Feet, feet, stamp your feet,

(Chân, chân, giẫm chân,)

Stamp your feet with me.

(Giẫm chân với tôi.)

Hands, hands, clap your hands,

(Bàn tay, bàn tay, cùng vỗ tay nào)

Clap your hands with me.

(Vỗ tay với tôi nhé.)

Toes, toes, touch your toes,

(Ngón chân, ngón chân, chạm ngón chân của bạn,)

Touch your toes with me.

(Cùng mình chạm ngón chân của bạn nhé.)

Legs, legs, move your legs,

(Cái chân, cái chân, di chuyển cái chân,)

Xem Thêm : Lesson Two: Grammar and song – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Move your legs with me.

(Cùng di chuyển chân với mình nhé.)

Body, body, shake your body,

(Cơ thể, cơ thể, lắc lư cơ thể,)

Shake your body with me.

(Cùng mình lắc lư cơ thể nào.)

Stamp, stamp, stamp.

(Giẫm, giẫm, giẫm.)

Move, wave, shake.

(Di chuyển, vẫy, lắc lư.)

Clap, clap, clap.

(Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.)

Bài 5

5. Listen and number. Then say.

(Listen and number. Then say.) 

 

1624519628 vg6d 1624519628 vg6d

Lời giải chi tiết:

1624519628 0oc4 1624519628 0oc4

a. 5

b. 2

c. 6

d. 3

e. 1

f. 4

Nội dung bài nghe:

Xem Thêm : Review 5 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

1. Stamp your feet.

2. Clap your hands.

3. Wave your arms.

4. Move your legs.

5. Touch your toes.

6. Shake your body.

Tạm dịch:

1. Giậm chân.

2. Vỗ tay.

3. Vẫy tay.

4. Di chuyển chân của bạn.

5. Chạm vào ngón chân của bạn.

6. Lắc cơ thể.

Từ vựng

1. head gb head gb

2. body gb body gb

3. arm gb arm gb

4. leg gb leg gb

5. hand gb 1 hand gb 1

6. feet gb feet gb

7. finger gb finger gb

8. toe gb toe gb

9. stamp gb stamp gb

10. shake gb shake gb

11. wave gb wave gb

12. touch gb touch gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button