Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 3. Listen and chant. 

(Nghe và nói.) 

  

t3 4 t3 4

Lời giải chi tiết:

Er, er, sister.

She’s my sister.

She’s sixteen.

Er, er, brother.

He’s my brother.

He’s nineteen.

Tạm dịch:

Er, er, chị.

Cô ấy là chị của tôi.

Chị ấy mười sáu tuổi.

Er, er , anh trai.

Anh ấy là anh trai của tôi.

Anh ấy mười chín tuổi.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 4. Listen and circle. 

(Nghe và khoanh tròn.) 

  

t4 7 t4 7

Lời giải chi tiết:

1. b

 t41 6 t41 6

My brother is seventeen.

(Anh trai tôi mười bảy tuổi.)

2. b

 t42 6 t42 6

My sister is twenty.

(Chị gái tôi hai mươi tuổi.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 5. Write and say.

(Viết và nói.)

 

t5 6 t5 6

Lời giải chi tiết:

t5g 4 t5g 4

Từ vựng

1. %20em%20g%C3%A1i %20em%20g%C3%A1i

2. %20em%20trai %20em%20trai

3. b%C3%A0 b%C3%A0

4. s%E1%BB%91%2017 s%E1%BB%91%2017

5. s%E1%BB%91%2020 s%E1%BB%91%2020

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button