Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart
A

A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


021 021

Lời giải chi tiết:

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

1. open your book

(mở sách ra)

2. close your book

(đóng sách lại)

3. hands up

(giơ tay lên)

4. hands down

(bỏ tay xuống)

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

023 023

Lời giải chi tiết:

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

1.

– Hello, everyone. 

(Chào mọi người.)

Xem Thêm : Lesson 8 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – English Discovery

– Hello teacher.

(Chào cô ạ.)

– Tom, open your book!

(Tom mở sách ra!)

– Yes, Teacher.

(Vâng, cô ạ.)

2.

– How many books?

(Có bao nhiêu quyển sách?)

– I know, I know.

(Con biết, con biết.)

– Hands up.

(Giơ tay nào.)

– Yes, John. 

(Mời, John.)

– Correct.

(Chính xác.)

3.

– Now, how many crayons?

(Còn bây giờ, có bao nhiêu cây bút chì màu?)

– Uuu… I know.

(Uuu… con biết.)

– No, hands down, children.

(Không, các con bỏ tay xuống.)

– Next, how many crayons?

(Tiếp theo, có bao nhiêu cây bút chì màu?)

– Five crayons.

(5 cây bút chì màu.)

– Very good, Nick.

(Giỏi lắm, Nick.)

C

C. Sing 

(Hát)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery


Lời giải chi tiết:

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

Open your book!

(Mở sách ra!)

Close your book!

(Đóng sách lại!)

Hands up!

(Giơ tay lên!)

Hands down!

(Bỏ tay xuống!)

D

D. Point, say and do.

(Chỉ, nói và làm theo.)

022 022

Lời giải chi tiết:

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

1. Open your book!

(Mở sách ra!)

2. Close your book!

(Đóng sách lại!)

3. Stand up!

(Đứng lên!)

4. Sit down!

(Ngồi xuống!)

5. Hands up!

(Giơ tay lên!)

6. Hands down!

(Bỏ tay xuống!)

E

E. Play “Simon says.”

(Trò chơi “Simon nói.”)

024 024

Lời giải chi tiết:

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

Simon says: “Open your book!

(Simon nói: “ Mờ sách ra!”)

Close your book!

(Đóng sách lại!) 

Cách chơi: khi nào người nói ra lệnh câu có “Simon says” thì các bạn mới làm theo mệnh lệnh của người nói, không có “Simon says” thì các bạn không làm theo mệnh lệnh của người nói.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button