Lesson 1 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

 A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


1655325977 331 7 1 1655325977 331 7 1

Lời giải chi tiết:

T-shirt: áo thun

dress: đầm

hat: nón

shirt: áo sơ mi

B

1. Listen the story.

(Nghe câu chuyện.)      

                                                      

B

2. Listen and put a (√) or a (X).

(Nghe và đánh dấu (√) hoặc (X)


1655325977 715 7 2 1655325977 715 7 2

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Is this your dress?

(Đây là cái đầm của bạn phải không?)

Yes,it is.

(Vâng,là nó.)

2. Whose T-shirt? Is this your T-shirt?

(Cái áo thun của ai vậy?Đây là áo thun của bạn phải không?)

No,it isn’t.

(Không, không phải.).

3. Is this your hat, Sue?

(Đây là cái nón của bạn phải không, Sue?)

Yes,it is.

(Vâng, là nó.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 13 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

It’s great!

(Nó thật tuyệt!)

Thank you.

(Cám ơn bạn.)

C

C. Sing 

(Hát.)


Lời giải chi tiết:

Is this your T-shirt? (Đây là áo thun của bạn phải không?)

Is this your T-shirt? (Đây là áo thun của bạn phải không?)

Yes, it is.(Vâng, là nó.)

Yes, it is.(Vâng, là nó.)

Is this your dress?(Đây là cái đầm của bạn phải không?)

Is this your dress? (Đây là cái đầm của bạn phải không?)

No, it isn’t.(Không, không phải.)

No, it isn’t.(Không, không phải.)

Is this your hat?(Đây là cái nón của bạn phải không?)

Is this your hat?(Đây là cái nón của bạn phải không?)

Yes, it is.(Vâng, là nó.)

Yes, it is.(Vâng, là nó.)

Is this your shirt?(Đây là áo sơ mi của bạn phải không?)

Is this your shirt?(Đây là áo sơ mi của bạn phải không?)

No, it isn’t.(Không, không phải.)

No, it isn’t.(Không, không phải.)

D

D. Point ,ask, and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

7 3 7 3

Lời giải chi tiết:

1. Is this your hat?(√)

(Đây là cái nón của bạn phải không?)

Yes,it is.

(Vâng, là nó.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

2. Is this your dress?(X)

(Đây là cái đầm của bạn phải không?)

No, it isn’t.

(Không, không phải.)

3. Is this your T-shirt?(√)

(Đây là áo thun của bạn phải không?)

Yes, it is.

(Vâng, là nó.)

4. Is this your shirt?(X)

(Đây là áo sơ mi của bạn phải không?)

No, it isn’t.

(Không, không phải.)

5.Is this your T-shirt?(X)

(Đây là áo thun của bạn phải không?)

No, it isn’t.

(Không, không phải.)

6. Is this your bag?(√)

(Đây là cái cặp của bạn phải không?)

Yes, it is.

(Vâng, là nó.)

7. Is this your hat?(X)

(Đây là cái nón của bạn phải không?)

No, it isn’t.

(Không, không phải.)

8. Is this your dress?

(Đây là cái đầm của bạn phải không?)

Yes, it is.

(Vân, là nó.)

E

E. Play “Magic Finger.”

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật”.)

7 4 7 4

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: chỉ ra vào 1 bạn bất kì, bạn đó phải nói nhanh được 1 từ về quần áo, ví dụ “T-shirt”. Tiếp tục làm vậy với bất kì bạn nào.

truonghuynhngochue.edu.vn

div>%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20<div%20id= div>%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20<div%20id=

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button