Lesson 1 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

 A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


611 611

Lời giải chi tiết:

zoo: sở thú

beach: bãi biển

park: công viên

playground: sân chơi

B

1. Listen to the story.

(Nghe câu chuyện.)  

                                    

B

2. Listen and numbers.

(Nghe và điền số.)


612 612

Phương pháp giải:

Bài nghe:

I want to go to the beach.

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

The beach?

(Bãi biển á?)

Huhhh

I want to go to the playground.

(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

The playground?

(Sân chơi?)

I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú. )

Good idea! Let’s go to the zoo.

(Ý kiến hay! Đi sở thú thôi nào.)

C

C. Sing.

(Hát.)


Phương pháp giải:

I want to go to the zoo.(Tôi muốn đi sở thú.)

I want to go to the zoo.(Tôi muốn đi sở thú.)

I want to go to the beach.(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

I want to go to the beach.(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

Xem Thêm : Culture 2: Tet holiday in Viet Nam – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

I want to go to the park.(Tôi muốn đi công viên.)

Xem Thêm : Culture 2: Tet holiday in Viet Nam – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

I want to go to the park.(Tôi muốn đi công viên.)

I want to go to the playground.(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

I want to go to the playground.(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

D

D. Point and say.

(Chỉ và nói.)

613 613

Lời giải chi tiết:

1. I want to go to the park.

(Tôi muốn đi công viên.)

2. I want to go to the playground.

(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

3. I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú.)

4. I want to go to the beach.

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 1: Is this your mom? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

E

E. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

614 614

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ ngồi quay lưng về phía bảng để đoán hình. Người đoán tranh sẽ doán bất kì đi nơi nào, ví dụ “I want to go to the park.” (Tôi muốn đi công viên.) hoặc “I want to go to the beach.” (Tôi muốn đi đến bãi biển.). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai nói “No”.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button