Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 6. Around Town – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 6. Around Town – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

z1 30 z1 30

Phương pháp giải:

park (công viên)

playground (sân chơi)

beach (bãi biển)

zoo (sở thú)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

4. √

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ các đường.)

z1 31 z1 31

Phương pháp giải:

beach (bãi biển)

playground (sân chơi)

zoo (sở thú)

park (công viên)

Lời giải chi tiết:

z1 32 z1 32

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu (√) vào ô.)

z1 33 z1 33

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– I want to go to the zoo. (Tôi muốn di đến sở thú.)

– The zoo? OK. (Sở thú á? Được thôi.)

2.

– I want to go to the playground. (Tôi muốn đi đến sân chơi.)

– OK. Let’s go to the playground. (Được thôi. Hãy cùng nhau đến sân chơi nào.)

3.

– I want to go to the park. (Tôi muốn đi đến công viên.)

– The park? Yeah, let’s go. (Công viên á? Ừ, cùng nhau đi thôi.)

Lời giải chi tiết:

1. zoo (sở thú)

2. playgournd (sân chơi)

3. park (công viên)

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 34 z1 34

Lời giải chi tiết:

1. I want to go to the beach. (Tôi muốn đi đến bãi biển.)

2. I want to go to the playground. (Tôi muốn đi đến sân chơi.)

3. I want to go to the zoo. (Tôi muốn đi đến sở thú.)

4. I want to go to the park. (Tôi muốn đi đến công viên.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button