Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and circle.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)

z1 10 z1 10

Phương pháp giải:

tag (đuổi bắt)

soccer (bóng đá)

hopscotch (nhảy ô lò cò)

hide and seek (trốn tìm)

Lời giải chi tiết:

1. tag (đuổi bắt)

2. hide and seek (trốn tìm)

3. soccer (bóng đá)

4. hopscotch (nhảy ô lò cò)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 11 z1 11

Phương pháp giải:

tag (đuổi bắt)

soccer (bóng đá)

hopscotch (nhảy ô lò cò)

hide and seek (trốn tìm)

Lời giải chi tiết:

z1 12 z1 12

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

z1 13 z1 13

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– Let’s play hopscotch. (Cùng chơi nhảy ô lò cò đi.)

– Hopscotch? OK. (Nhảy ô lò cò hả? Chơi luôn.)

2.

– Let’s play tag. (Cùng chơi đuổi bắt đi.)

– Tag? Yay. (Đuổi bắt hả? Được thôi.)

3.

– Let’s play hide and seek. (Cùng chơi trốn tìm đi.)

– Hide and seek? Yes, OK. (Trốn tìm á? Ừ, chơi đi.)

Lời giải chi tiết:

z1 14 z1 14

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

z1 15 z1 15

Phương pháp giải:

Let’s play soccer. (Cùng chơi đá bóng đi.)

Let’s play hopscotch. (Cùng chơi nhảy ô lò cò đi.)

Let’s play hide and seek. (Cùng chơi trốn tìm đi.)

Let’s play tag. (Cùng chơi đuổi bắt đi.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

4. √

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button