Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 5. Animlas – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 1

Task 1. What do you know? (Bạn có biết?)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 5. Animlas – Tiếng Anh 2 – English Discovery

1624523475 6a0h 1624523475 6a0h

Lời giải chi tiết:

– horse: con ngựa

– sheep: con cừu

– turkey: con gà tây

– duck: con vịt

Bài 2

Task 2. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 17_CD2


1624523475 1624523475

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

Charlie: Rose! It’s a farm!

Rose: Look at the animals.

Charlie: Look Rose! It’s a cow. It’s black and white.

Rose: And look! It’s a goat. It’s brown.

Charlie: It’s a duck.

Rose: Look at the hen.

Charlie: And the turkey!

Rose: Awww, a lovely sheep!

Charlie: What’s this?

Rose: It’s a grey horse.

Charlie: I love the farm!

Rose: Me too!

Tạm dịch bài nghe:

Charlie: Rose! Đó là một trang trại!

Rose: Nhìn các con vật kìa.

Charlie: Nhìn Rose! Đó là một con bò. Nó có màu  đen và màu trắng.

Rose: Và hãy nhìn kìa! Đó là một con dê. Nó màu nâu.

Charlie: Đó là một con vịt.

Rose: Nhìn con gà mái này.

Charlie: Và con gà tây nữa!

Rose: Awww, một chú cừu đáng yêu quá!

Charlie: Con gì thế này?

Rose: Đó là một con ngựa xám.

Charlie: Tớ yêu trang trại này!

Rose: Tớ cũng vậy!

Bài 3

Task 3. Listen and say. (Nghe và nói) track 18_CD2

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

– horse: con ngựa

– goat: con dê

– hen: con gà mái

– duck: con vịt

– turkey: con gà tây

– sheep: con cừu

– cow: con bò

Từ vựng

1. horse gb horse gb

2. goat gb goat gb

3. hen gb hen gb

4. duck gb duck gb

5. turkey gb turkey gb

6. sheep gb sheep gb

7. cow gb cow gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button