Lesson 1 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


211 211

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 9. Vv – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

circle: hình tròn

square: hình vuông

rectangle: hình chữ nhật

triangle: hình tam giác

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)

12 hinh 2 12 hinh 2


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 9. Vv – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

That’s right.

(Đúng rồi.)

2. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

3. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

Very good!, Sue.

(Giỏi lắm! Sue.)

C

C. Sing 

(Hát.)


Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 9. Vv – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy.)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy.)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

D

D. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

212 212

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 9. Vv – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 7. Tt – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

2. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

3. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

4. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

4. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

5. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

6. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

7. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

E

E. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh.”)

213 213

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button