Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

4. x

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ đường.)

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and color.

(Nghe và tô màu.)

Phương pháp giải:

1. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a square. (Nó là hình vuông.)

2. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

3. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)


Phương pháp giải:

What shape is it? (Nó là hình gì?)

It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

It’s a square. (Nó là hình vuông.)

Lời giải chi tiết:

truonghuynhngochue.edu.vn

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button