Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

1011 1011

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

one: 1

two: 2

three: 3

four: 4

five: 5

six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

1011 1 1011 1

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m three. (Con 3 tuổi.)

2. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m six. (Con 6 tuổi.)

3. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m ten. (Con 10 tuổi.)

C

C. Sing.  

(Hát)


How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m four.

(Tôi 4 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m five.

(Tôi 5 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m seven.

(Tôi 7 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine.

(Tôi 9 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m ten.

(Tôi 10 tuổi.)

D

D. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

01 01

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m seven.(Tôi 7 tuổi.)

2. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

   I’m four. (Tôi 4 tuổi.)

3. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

   I’m ten. (Tôi 10 tuổi.)

4. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m six. (Tôi 6 tuổi.)

5. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m three.(Tôi 3 tuổi.)

6. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

     I’m five. (Tôi 5 tuổi.)

7. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m eight. (Tôi 8 tuổi.)

8. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m nine. (Tôi 9 tuổi.)

E

E. Play “Magic Finger.” 

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật.”)

02 02

Lời giải chi tiết:

How old are you?

(Bạn Bao nhiêu tuổi?)

 I’m six.

 (Tôi 6 tuổi.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button