Hướng dẫn làm Lesson 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 3
Xem Thêm : Lesson 1 unit 20 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 2 trang 32, 33 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 chủ đề Are they your friends?

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a)   That’s Peter. And that’s Tony.

Are they your friends?

Yes, they are.

b)   Are they your friends?

No, they aren’t.

Hướng dẫn dịch:

a)  Đó là Peter. Và đó là Tony.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

b)   Họ là bạn của bạn phải không?

Không, họ không phải là bạn của tôi.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:

Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Hướng dẫn dịch:

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

Không, họ không phải là bạn của tôi.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Are they your friends?

Yes, they are.

No, they aren’t.

Hướng dẫn dịch:

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, họ là bạn của tôi.

Không, họ không phải là bạn của tôi.

4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Bài nghe:

Bài nghe:

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn làm Lesson 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 3

1. Quan: Who’s that?

Nam: It’s my new friend Tony.

2. Linda: Are Mary and Mai your new friends?

Peter: Yes, they are.

3. Peter: Hello, Tony. This is my new friend Hoa.

Tony: Hello, Hoa.

Hoa: Hi, Tony.

4. Nam: Hi, Quan. This is my new friend Peter.

Quan: Hello, Peter.

Peter: Hello, Quan.

Hướng dẫn dịch:

1. Quân: Ai vậy?

Nam: Đó là Tony, bạn mới của tôi.

2. Linda: Mary và Mai là bạn mới của anh?

Peter: Vâng, đúng vậy.

3. Peter: Xin chào, Tony. Đây là người bạn mới của tôi Hoa.

Tony: Xin chào, Hoa.

Hoa: Xin chào, Tony.

4. Nam: Xin chào, Quân. Đây là bạn Peter mới của tôi.

Quan: Xin chào, Peter.

Peter:s Xin chào, Quân.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) name 2) nine (3) And (4) friends

Hướng dẫn dịch:

Xin chào! Mình tên là Mai.

Mình 9 tuổi.

Đây là Linda. Và đây là Tony.

Họ là bạn của mình. Linda 9 tuổi và Tony 10 tuổi.

6. Write about you and your friends. (Viết về em và các bạn của em).​​​​​​​

1. Your name: My name is PHUONG LINH.

2. Your age: I am nine years old.

3. Names of your friends: Khai, Cuong.

Khai and Cuong are my friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Tên của bạn: Tên tôi là PHƯƠNG LINH.

2. Tuổi của bạn: Tôi 9 tuổi.

3. Tên của bạn bè: Khải, Cường.

Khải và Cường là bạn của tôi.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng anh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button