Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O




Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt…. cũng như các dạng bài tập.

Hy vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

Bạn Đang Xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

  2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  2. Cân bằng phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  +8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

  1 x

  1 x

  6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

  S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

  Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  4. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4

  Không có

  5. Cách tiến hành phản ứng cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4

  Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit sunfuric H2SO4

  6. Hiện tượng Hóa học

  Khi cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit H2SO4 sản phẩm sinh ra muối sắt (III) sunfat và có khí mùi hắc lưu huỳnh đioxit thoát ra.

  7. Tính chất của sắt từ oxit Fe3O4

  Định nghĩa: Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.

  Công thức phân tử Fe3O4

  • Tính chất vật lí

  Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính.

  • Tính chất hóa học

  + Tính oxit bazơ

  Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

  Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  + Tính khử

  Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh:

  3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

  + Tính oxi hóa

  Fe3O4 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

  Fe3O4 + 4H2 overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4H2O

  Fe3O4 + 4CO overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4CO2

  3 Fe3O4 + 8Al overset{t^{o} }{rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

  8. Bài tập vận dụng liên quan

  Câu 1. Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

  A. FeO.

  B. Fe3O4.

  C. Fe2O3.

  D. Fe(OH)2.

  Đáp án A

  Câu 2. Dung dịch nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

  A. H2SO4

  B. dung dịch HNO3 loãng

  C. dung dịch AgNO3

  D. dung dịch HCl đặc

  Đáp án D

  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

  Fe + 2HCl đặc → FeCl2 + H2

  Câu 3. Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 1M là

  A. 25 ml.

  B. 50 ml.

  C. 100 ml.

  D. 150 ml.

  Đáp án C

  Áp dụng bảo toàn nguyên tố ta có:

  nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

  Thể tích dung dịch HCl 1M là

  V = 0,1.1000/2 = 50 ml

  Câu 4. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

  A. Al, Mg, Cu

  B. Fe, Mg, Ag

  C. Al, Fe, Mg

  D. Al, Fe, Cu

  Đáp án C

  2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

  Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

  Câu 5. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:

  Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Tổng hệ số cân bằng tối giản của phương trình trên là:

  A. 17

  B. 18

  C. 19

  D. 20

  Đáp án B

  Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn sắt trong không khí sản phẩm thu được chất rắn là?

  A. Fe3O4.

  B. Fe2O3.

  C. FeO.

  D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

  Đáp án A

  Câu 7. Nguyên liệu chính để sản xuất thép là:

  Xem Thêm : Số Phận Của Phát Là Gì? Có Phải Cứ Tên Phát Là Sẽ Phất?

  A. Sắt phế liệu

  B. Khí oxi

  C. Gang

  D. SiO2, CaCO3

  Đáp án C

  Câu 8. Để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

  A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

  B. Kim loại sắt và đồng

  C. Dung dịch Ca(OH)2

  D. Kim loại nhôm và sắt

  Đáp án A

  Để nhận biết 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 ta dùng BaCl2 và Cu vì

  BaCl2 giúp nhận ra H2SO4 do chỉ tạo kết tủa trắng với chất này

  Cu nhận ra HCl vì không xảy ra phản ứng, còn HNO3 tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

  Câu 9. Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho đến khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí B. Tỉ khối của B so với không khí là:

  A. 0,8045

  B. 0,7560

  C. 0,7320

  D. 0,9800

  Đáp án A

  Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

  X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

  → Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

  → MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

  → d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

  Câu 10. Hòa tan 20 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được 2,24 lít hidro (đktc) và dung dịch X. Cho dd X tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư. Lấy kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:

  A. 16 gam.

  B. 24 gam.

  C. 12 gam.

  D. 30 gam.

  Đáp án B

  nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

  Phương trình hóa học:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

  Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

  → mFe2O3 = mhh – mFe = 20 – 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

  Theo Phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

  Theo Phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

  Dung dịch X thu được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

  Kết tủa thu được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

  Nung 2 kết tủa này thu được Fe2O3

  BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

  → mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

  Câu 11. Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

  A. 7,84

  B. 6,12

  C. 5,60

  D. 12,24

  Đáp án A

  nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

  Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan giảm đi, mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan Fe dư

  2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

  ⇒ phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

  ⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

  mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

  Câu 12. Có các nguyên liệu:

  (1). Quặng sắt.

  (2). Quặng Cromit.

  (3). Quặng Boxit.

  (4). Than cốc.

  (5). Than đá.

  (6). CaCO3.

  (7). SiO2.

  Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:

  A. (1), (3), (4), (5).

  B. (1), (4), (7).

  C. (1), (3), (5), (7).

  D. (1), (4), (6), (7).

  Đáp án D

  Nguyên liệu dùng để luyện ngang là quặng sắt có chưa 30-95% oxi sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S,P

  Than cốc(không có trong tự nhiên,phải điều chế từ than mỡ) có vai trò cung cấp nhiệt khi cháy, tạo ra chất khử là CO và tạo thành gang

  Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành CaO, sao đó hóa hợp với SiO2 là chất khó nóng cháy có trong quặng sắt thành xỉ silicat dễ nóng chảy, có khối lượng riêng nhỉ nổi lên trên gang

  Xem Thêm : Top 17 Món cá kho ngon đậm đà tốt cho sức khỏe và cách làm đơn giản

  Câu 13. Cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

  A. 24,8

  B. 32

  C. 21,6

  D. 12,24

  Đáp án A

  nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

  Nhận xét: 2nFe > nAg => không xảy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo muối Fe2+

  ne Fe cho tối đa = 0,15.2 = 0,3 mol

  ne Ag+ nhận tối đa = 0,2 mol

  ne Cu2+ nhận tối đa = 0,1.2 = 0,2 mol

  Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tối đa < 0,2 + 0,2

  => Ag+ phản ứng hết, Cu2+ phản ứng 1 phần

  => ne Cu2+ nhận tạo Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

  => m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

  Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đủ , có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc duy nhất thoát ra). Giá trị của b là

  A. 8.

  B. 9.

  C. 16.

  D. 12.

  Đáp án B

  Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

  => nSO4(2-) = nH2SO4 – nSO2 = 0,0675 mol

  Sau phản ứng muối thu được là:

  Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

  => x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

  Câu 15. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp gồm hai khí NO2 và NO có VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 2,625. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của Fe đã dùng là

  A. 25% và 75%; 2,24 gam.

  B. 25% và 75%; 22,4 gam.

  C. 35% và 65%; 22,4 gam.

  D. 45% và 55%; 2,24 gam.

  Đáp án B

  Gọi số mol NO2 và NO lần lượt là a, b

  Ta có hệ phương trình:

  a + b = 0,8

  46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

  => a = 0,6 và b = 0,2

  %VNO2 = 75% ;

  %VNO = 25%

  N+5 + 1e → N+4 (NO2)

  0,6 ← 0,6

  N+5 + 3e → N+2 (NO)

  0,6 ← 0,2

  Fe0 → Fe+3 + 3e

  0,1 ← 0,3

  => mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

  Câu 16. Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam HNO3, thu được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3 có giá trị là

  A. 47,2%.

  B. 46,2%.

  C. 46,6%.

  D. 44,2%.

  Đáp án B

  Chất rắn X là Fe2O3

  => nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe

  => nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

  Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần lượt là x, y (mol)

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe

  => 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

  => 3x + y = 0,12 (I)

  Áp dụng định luật bảo toàn electron

  => nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

  => x + 15y = 0,07 (II)

  Từ (I) và (II) => x = 0,04; y = 0,002

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Na

  => nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

  nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

  => nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố N là:

  nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

  => C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

  …………………….

  Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã gửi tới bạn phương trình hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng khi cho sắt từ oxit tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc sản phẩm thu được là muối sắt (III) sunfat và sinh ra mùi hắc. Đây là một phương trình tương đối khó, do đó trong quá trình cân bằng các bạn hết sức cẩn thận.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Trên đây Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã giới thiệu tới các bạn học sinh Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

  Ngoài ra, Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

  Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
  Danh mục: Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button