Tiếng Anh 2

Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

 1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau nói.)

j3 j3

Bạn đang xem bài: Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

chick: gà con

egg: quả trứng

flower: bông hoa

rabbit: con thỏ

Lời giải chi tiết:

rabbit (con thỏ)

egg (quả trứng)

flower (bông hoa)

chick (gà con)

Bài 2

2. Read. Then count and write.

(Đọc. Sau nói đếm và viết.)

j4 j4

Phương pháp giải:

1. How many chicks? (Có bao nhiêu con gà con?)

    5

2. How many flowers? (Có bao nhiêu bông hoa?)

    4

3. How many eggs? (Có bao nhiêu quả trứng?)

    7

4. How many rabbits? (Có bao nhiêu con thỏ?)

    2

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button