Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên
Mẫu bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là mẫu bản kế hoạch của tư nhân lập ra để đăng ký về việc học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo cụ thể tại đây.

  • Mẫu bản đăng ký tư nhân an toàn giao thông năm 2018
  • Báo cáo kết quả đăng ký phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà năm 2018
  • Bản đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự năm 2018

1. Bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo là gì?

Với mỗi thầy cô giáo lúc đăng ký học tập chuyên đề 2020 cần nắm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại kết đoàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân trong thời kỳ mới. Giáo viên cần đẩy mạng việc tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, phát huy khả năng và những ưu thế từ công việc của mình để tuyên truyền tăng cường sức mạnh khối đại kết đoàn với nhân dân.

Bạn Đang Xem: Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên

Bản đăng ký tư nhân học tập chuyên đề 2020 của thầy cô giáo cũng có thể phân thành các mục cụ thể theo từng nội dung của chuyên đề. Ví dụ: Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại kết đoàn dân tộc gắn với tuyên truyền hiệu quả; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhân dân; Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

2. Bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020

Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: …………………………………………….………

Chức vụ: Đảng viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………………..

Đơn vị công việc: Trường ………………………………….

Sau lúc thời kì học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức của bản thân trong việc tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Từng Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công việc.

Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu

Luôn luôn tăng mạnh học tập tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn thẩm định, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.

Kế hoạch thực hiện:

2.1. Mỗi tư nhân trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

– Mỗi thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tư tưởng chính trị bản thân

Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai ko” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

Bản thân tôi ko ngừng học tập và rèn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức.

Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

Nghiêm thực hiện quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên ko được làm và hướng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc thực hiện quy định này.

Kiểu mẫu, tiền phong trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm lúc vi phạm, quyết tâm tu sửa, khắc phục.

Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

Luôn quan tâm thân thiện để thấu hiểu tâm tư, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

Phê bình và tự phê bình

Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tích; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Về quan hệ giữa nhân dân

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

Luôn biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, ý kiến của Đảng

Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc và trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn tới mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn tăng lên ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân.

Sẵn sàng làm gương trong trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm tư ước vọng của quần chúng, chủ động hội thoại với nhân dân kip thời xem xét, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

Kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi trú ngụ.

Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân văn trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công việc, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công việc.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân “lợi ích nhóm”.

Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ.

Luôn rèn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, trình bày qua công việc chuyên môn.

Xem Thêm : Review Son Tom Ford Flame Màu 06 Đỏ Cam

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

Kết đoàn nội bộ

Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, khả năng, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và san sớt với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

Xây dựng và tăng cường kết đoàn nội bộ hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chân thành hỗ trợ đồng chí đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, kiên quyết đấu tranh chống các biểu lộ chia rẽ bè phái gây mất kết đoàn nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

Năm học 2019-2020 tôi được giao…………………………..

Công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên thực hiện tốt công việc soạn giảng.

Luôn luôn rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Nhận định chất lượng theo đúng lực học của học trò. Đảm bảo thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

Kết quả thành tích đạt được: (HSG…..)

Ngoài ra:

Nhà trường: Tham gia đầy đủ tận tâm mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.

Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học trò, sâu sát tới học trò.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

Phát triển ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Người đăng ký

2. Bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của thầy cô giáo số 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………

Chức vụ: Giáo viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………

Đơn vị công việc: Trường TH…………….

Sau lúc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã Vũ Linh; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Huấn luyện, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy Yên Bình về xây dựng kế hoạch tư nhân học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên ko chỉ nắm vững nội dung ý thức nghị quyết nhưng mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công việc.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng tăng mạnh học tập tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn thẩm định, phân loại thầy cô giáo, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm tư nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một thầy cô giáo, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai ko” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi ko ngừng học tập và rèn luyện để tăng lên trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

2. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ượng về việc thực hiện quy định này.

Xem Thêm : Hướng dẫn cách tính năm nhuận CHÍNH XÁC nhất

– Kiểu mẫu, tiên phong trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm lúc vi phạm, quyết tâm tu sửa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm thân thiện để thấu hiểu tâm tư, ước vọng chính đáng của học trò, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên

3. Về tự phê bình, phê bình

– Kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân tình công tâm, ko hữu khuynh, tránh né, chạy theo chủ nghĩa thành tích; lúc có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch tu sửa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

4. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký tuân theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, ý kiến của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc, xoành xoạch trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn tới mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn tăng lên ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm tư ước vọng của quần chúng, chủ động hội thoại với nhân dân kip thời xem xét, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi trú ngụ.

– Có phong cách ứng sử văn hóa, nhân văn trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu lộ vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái nhân dân.

e.Về trách nhiệm trong lao động công việc, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng lên chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

– Chủ động, thông minh, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng quyền hạn lúc khắc phục công việc .

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân “lợi ích nhóm”.

5. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện khả năng vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, trình bày qua công việc chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .

– Kiểu mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

6. Về kết đoàn nội bộ

– Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, khả năng, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và san sớt với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường kết đoàn nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Chân thành hỗ trợ đồng chí đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, ko tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, kiên quyết đấu tranh chống các biểu lộ chia rẽ bè phái gây mất kết đoàn nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– Năm học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công việc tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và lãnh đạo các tổ viên thực hiện tốt công việc soạn giảng.

– Thường xuyên rà soát và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy cô giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, ko cắt xén chương trình, ko dạy dồn dạy ghép. Nhận định chất lượng theo đúng lực học của học trò. Đảm bảo thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công việc khác :

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ tận tâm mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng lên khả năng chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học trò, sâu sát tới học trò

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Tăng lên ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Xác nhận của chi bộ

….…., ngày……. tháng….năm……

Người lập kế hoạch tư nhân

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button