Giáo dục

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, TH Huỳnh Ngọc Huệ xin giới thiệu tài liệu Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh nhằm giúp các bạn có thể luyện tập ngữ pháp tiếng Anh phần Mệnh đề quan hệ một cách chủ động và hiệu quả. Đây là dạng bài trắc nghiệm, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn Đang Xem: Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Bài 1. The problems ______they are discussing at the meeting are very important.

A. who

B. which

C. Ø

D. both B and C

Bài 2. Michael told me about students _______have just got the scholarship.

A. which

B. Ø

C. who

D. whose

Bài 3. The ring ______ is made of gold and diamond.

A. she is wearing it

B. he gave it to her

C. Linda like

D. she is wearing

Bài 4. The house ______ is situated in the city centre.

A. which

B. we have just bought

C. in where we live

D. which we live

Bài 5. I come from a city _______ is located in the southern part of the country.

A. who

B. which

C. that

D. B&C

Bài 6. The film about _____ they are talking is fantastic.

A. who

B. which

C. whom

D. that

Bài 7. That’s the woman to _______ Jim used to be married.

A. who

B. whom

C. which

D. that

Bài 8. 1. The people __________ for the bus in the rain are getting wet

A. waiting

B. to wait

C. waited

D. wait

Bài 9. He is the boy _______ is my best friend

A. that

B. whom

C. who

D. A& C

Bài 10. I have a message for people __________ by the traffic chaos.

A. to delay

Xem Thêm : Ý nghĩa nhan đề bài thơ Viếng lăng Bác

B. who delay

C. delayed

D. delaying

Bài 11. I live in a pleasant room ____________ the garden.

A. to overlook

B. overlooking

C. overlooked

D. which overlooking

Bài 12. Melanie was the only person __________ a letter of thanks.

A. wrote

B. written

C. to write

D. writing

Bài 13. The pilot was the only man __________ after the crash.

A. was rescued

B. rescued

C. rescuing

D. to be rescued

Bài 14. I met a lot of new people at the party ________ names I can’t remember.

A. whose

B. which

C. who

D. whom

Bài 15. I talked to a woman __________ car had broken down on the way to the party.

A. which

Xem Thêm : Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia

B. who

C. whose

D. whom

Bài 16. Vicky, __________ name was missed off the list, wasn’t very pleased.

A. which

B. whose

C. who

D. whom

Bài 17. The picture was painted by Laura, ____________ is being shown in an exhibition.

A. which

B. whose

C. who

D. whom

Bài 18. The concert ___________ we are looking forward is next Saturday.

A. which

B. that

C. whom

D. A & B

Bài 19. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.

A. which

B. where

C. when

D. why

Bài 20. The success of shared holidays depends on __________ you shared it with.

A. whose

Xem Thêm : Bộ công thức Toán ôn thi THPT Quốc gia

B. who

C. whom

D. which

Bài 21. Tom made a number of suggestions, most of ____ were very helpful.

A. them

B. which

C. that

D. B & C

Bài 22. Alaska __________ my brother lives, is the largest state in the United States.

A. which

B. where

C. , where

D. All are correct

Bài 23. Tell me the reason ____________ you were absent yesterday.

A. where

B. when

C. why

D. that

Bài 24. There was a time __________ dinosaurs dominated the earth.

A. which

B. when

C. that

D. A & B

Bài 25. The house in ________ I was born and grew up was destroyed in an earthquake ten years ago.

A. which

B. where

C. that

D. All are correct

Bài 26. Summer is the time of the year _________ the weather is the hottest.

A. when

B. which

C. that

D. B & C

Bài 27. Sunday is the day on ___________ I am least busy.

A. where

B. when

C. which

D. that

Bài 28. Do you know the man about ___________ they’re talking?

A. whom

B. whose

C. that

D. A & C

Bài 29. I don’t like people ___________ lose their tempers easily.

A. who

B. whose

C. that

D. A & C

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Giáo dục

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button